【LaTeX Tips】复制代码时避免复制行号的正确方法

问题的描述

用 listings 包排版源代码时通常为了便于说明,会显示代码的行号,但是,我们在文档复制的时候却发现,复制代码的时候,同时会把行号也复制出来了,如下:

我们想实现如下的复制,更便于读者提取文档中的源代码进行相关测试。

一次尝试

LaTeX studio 提供了一个解决方案。但是该方案是有问题的,因为 \thelstnumber 在很多地方都要用到,所以直接重定义这个宏是很危险的——比如,无法和 hyperref 宏包一起使用。下面的测试代码说明了这个问题:

demo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
\documentclass{minimal}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{listings}
\usepackage{accsupp}
\renewcommand{\thelstnumber}{
\protect\BeginAccSupp{ActualText={}}\arabic{lstnumber}\protect\EndAccSupp{}%
}
\lstset{numbers = left}
\begin{document}
\begin{lstlisting}
\foo
\end{lstlisting}
\end{document}

最终的解决

更健壮的办法,可以定义一个新的命令,然后用 listings 宏包的 numberstyle 选项来加载这一命令,如下

demo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
\documentclass{minimal}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{listings}
\usepackage{accsupp}
\newcommand\emptyaccsupp[1]{\BeginAccSupp{ActualText={}}#1\EndAccSupp{}}
\lstset{numbers = left, numberstyle=\emptyaccsupp}
\begin{document}
\begin{lstlisting}
\foo
\end{lstlisting}
\end{document}